Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    than vãn
    he bemoan his sad fate
    nó than vãn số phận bi thảm của nó
    than vãn thiếu quỹ nghiên cứu