Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sorrowfully /'sɒ:rəʊfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] buồn rầu, [một cách] buồn phiền, [một cách] đau buồn