Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    than vãn, khóc than
    bewail one's lost youth
    than vãn thời trai trẻ đã qua đi