Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (văn học)
    bóng tối

    * Các từ tương tự:
    murkily, murkiness, murky