Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lúc chạng vạng, lúc nhá nhem tối

    * Các từ tương tự:
    duskiness, duskish, dusky