Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nightfall /'naitfɔ:l/  

  • Danh từ
    lúc chập tối, lúc hoàng hôn
    we hope to be back by nightfall
    chúng tôi hi vọng sẽ trở về lúc chập tối