Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sundown /'sʌndaʊn/  

  • Danh từ
    [lúc] mặt trời lặn

    * Các từ tương tự:
    sundowner