Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lúc sáng mờ, lúc chiều hôm, lúc tảng sáng
  farmers walking home at twilight
  nhà nông đi bộ về nhà lúc chiều hôm
  the twilight of something
  lúc xế chiều (nghĩa bóng)
  his twilight years
  những năm tháng xế chiều của đời ông

  * Các từ tương tự:
  twilight zone