Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lúc mặt trời lặn, lúc hoàng hôn
    cảnh hoàng hôn
    cảnh hoàng hôn đẹp mắt trên sa mạc