Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự suy sụp (trong hoạt động (kinh tế))