Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gloaming /'gləʊmiη/  

  • Danh từ
    the gloaming
    (từ cổ) hoàng hôn