Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • viết tắt
  (viết tắt của kelvin) độ Kelvin
  (khẩu ngữ) (tiếng Hy Lạp kilo-) một ngàn
  she earns 12K a year
  chị ta kiếm được 12000 bảng Anh một năm

  * Các từ tương tự:
  K, k, k-ration, k.o, kaaba, kaama, kabbalah, kabob, kabuki, kabyle