Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kabbalah /kə'bɑ:lə/  

  • Danh từ
    phép thần thông, pháp thuật (của người Do thái)