Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

k-ration /'kei ræʃn/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ),(quân sự) khẩu phần chiến đấu (gồm lương khô và đồ hộp)