Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kịch kabuki, (kịch truyền thống của Nhật Bản với hát và múa, chỉ do nam tài tử biểu diễn)