Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm tối, làm u ám; tối lại
  chúng tôi làm căn phòng tối đi để chiếu phim
  trời tối sầm lại vì cơn bão tới gần
  darken somebody's door
  (đùa hoặc tu từ) vác mặt đến nhà ai
  goNever darken my door again!
  Cút đi và đừng bao giờ vác mặt đến nhà tao nữa

  * Các từ tương tự:
  darkener