Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

darksome /'dɑ:ksəm/  

  • Tính từ
    (thơ ca) tối tăm, mù mịt