Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

duskiness /'dʌskinis/  

  • Danh từ
    cảnh mờ tối, bóng tối
    sự sậm màu
    màu da màu