Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hơi tối, mờ mờ tối