Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] tối tăm
    [một cách] u sầu