Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự mờ, sự lờ mờ
    sự không sáng ý, sự gà mờ