Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obscurity /əb'skjʊərəti/  

 • Danh từ
  sự tối; sự tối tăm
  sự tối nghĩa
  tình trạng ít ai biết đến
  vật (điều) không rõ ràng; điểm tối nghĩa
  một bài tiểu luận triết học đầy những điểm tối nghĩa