Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anonymity /,ænə'niməti/  

  • Danh từ
    sự giấu tên
    sự nặc danh