Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arcanum /ɑ:'keinəm/  

  • Danh từ, số nhiều arcana
    bí mật; bí mật nhà nghề, bí quyết