Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ingloriousness /in'glɔ:riəs/  

  • Danh từ
    tính chất nhục nhã
    sự không có tên tuổi, sự không có tiếng tăm