Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inconspicuousness /,inkən'spikjʊəsnis/  

  • Danh từ
    sự không lộ rõ, sự không dễ thấy