Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blackness /'blæknis/  

  • Danh từ
    màu đen
    sự tối tăm; bóng tối; chỗ tối
    sự tối đen
    sự độc địa