Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unintelligibility /'ʌnintelidʤə'biliti/  

  • Danh từ
    tính khó hiểu, tính không thể hiểu được