Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doldrums /'dɒldrəmz/  

 • Danh từ
  the doldrums
  (hàng hải)
  đới xích đạo lặng gió
  in the doldrums
  buồn bã chán nản
  trì trệ, đình đốn
  mặc dù có những biện pháp này, kinh tế vẫn đình đốn