Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depressive /di'presiv/  

 • Tính từ
  làm chán nản, làm phiền muộn
  a depressive illness
  căn bệnh gây phiền muộn
  Danh từ
  người hay chán nản phiền muộn

  * Các từ tương tự:
  depressively, depressiveness