Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depressible /di'presəbl/  

  • Tính từ
    có thể làm chán nản, có thể làm ngã lòng; có thể làm buồn phiền, có thể làm sầu não
    có thể làm giảm sút; có thể làm đình trệ
    có thể làm yếu đi, có thể làm suy nhược
    có thể ấn xuống, có thể nén xuống, có thể hạ xuống