Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depressant /di'presənt/  

 • Tính từ
  làm dịu
  a depressant drug
  thuốc làm dịu
  Danh từ
  thuốc làm dịu