Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

joylessly /'dʒɔilisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không vui;[một cách] buồn