Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inhospitable /,inhɒ'spitəbl/  

 • Tính từ
  không hiếu khách
  không trú ngụ được, không đáng nghỉ lại (nơi chốn)
  an inhospitable coast
  một bờ biển không đáng nghỉ lại

  * Các từ tương tự:
  inhospitableness