Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninhabitable /,ʌnin'hæbitəbl/  

  • Tính từ
    không ở được, không sống ở đấy được
    Jupiter is uninhabitable
    sao Mộc không ở được