Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antisocial /,ænti'səʊ∫l/  

  • Tính từ
    phản xã hội

    * Các từ tương tự:
    antisocialist, antisocially