Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antisocialist /'ænti'souʃəlist/  

  • Tính từ
    chống chủ nghĩa xã hội
    Danh từ
    người chống chủ nghĩa xã hội