Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gớm guốc; hãm tài
  a forbidding look
  cái nhìn hãm tài

  * Các từ tương tự:
  forbiddingly, forbiddingness