Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forbiddingly /fə'bidiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] gớm guốc, [một cách] hãm tài