Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forbiddingness /fə'bidiɳnis/  

  • Danh từ
    tính chất gớm guốc, tính chất hãm tài