Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không dễ lịnh hội, không nhạy cảm