Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inhospitableness /in'hɔspitəblnis/  

  • Danh từ
    tính không mến khách
    tính không ở được, tính không trú ngụ được (khí hậu, vùng...)