Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

xenophobic /zenə'fəʊbik/  

  • Tính từ
    bài ngoại