Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dishearten /dis'hɑ:tn/  

  • Động từ
    làm (ai) mất hy vọng, làm (ai) ngã lòng

    * Các từ tương tự:
    disheartening, dishearteningly, disheartenment