Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nghiêm khắc, khắc khổ
  a dour silence
  sự yên lặng khắc khổ

  * Các từ tương tự:
  dourly