Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] nghiêm khắc [một cách] khắc khổ