Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dejecta /di'dʤektə/  

  • Danh từ số nhiều
    phân, cứt (người, súc vật)
    (địa lý,địa chất) vật phun trào (của núi lửa)