Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không chữa được
  incurable diseaseshabits
  những bệnh, những thói quen không chữa được
  Danh từ
  người mắc bệnh nan y

  * Các từ tương tự:
  incurableness