Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incorrigible /in'kɒridʒəbl/  /in'kɔ:ridʒəbl/

 • Tính từ
  không thể sửa được
  an incorrigible liar
  kẻ nói dối không sửa được

  * Các từ tương tự:
  incorrigibleness