Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incurableness /inkjuərə'biliti/  

  • Danh từ
    sự không thể chữa được, tình trạng không thể chữa được (bệnh)